Câu Chuyện Về Sự Phát Triển Bền Vững

“Earthwake” (Trận động đất)  là một câu chuyện nhỏ kể về những tác động tưởng chừng như vô hại của con người đến môi trường xung quanh. Tất cả mọi hành động nếu chỉ xuất phát từ nhu cầu cá nhân, cảm xúc cá nhân, lợi ích cá nhân đều có thể gây ra những hậu quả cho chính mình và thế hệ tiếp theo. Trái đất luôn quay và cuộc sống luôn phát triển, và phát triển theo chiều hướng nào là do chính chúng ta lựa chọn. Vậy nên, hãy chọn Sự Phát Triển Bền Vững.

give & get

Posted by Yen Phung on 2017 m. spalis 15 d.

Thế Nào Là Sự Phát Triển Bền Vững

Có thể nói rằng mọi vấn đề về môi trường đều bắt nguồn từ phát triển. Nhưng con người cũng như tất cả mọi sinh vật khác không thể đình chỉ tiến hoá và ngừng sự phát triển của mình. Con đường để giải quyết mâu thuẫn giữa môi trường và phát triển là phải chấp nhận phát triển, nhưng giữ sao cho phát triển không tác động một cách tiêu cực tới môi trường. Do đó, năm 1987 Uỷ ban Môi trường và Phát triển của Liên Hợp Quốc đã đưa ra khái niệm Phát triển bền vững:

“Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thoả mãn các nhu cầu hiện tại của con người nhưng không tổn hại tới sự thoả mãn các nhu cầu của thế hệ tương lai”.

Ðể xây dựng một xã hội phát triển bền vững, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đã đề ra 9 nguyên tắc:

  1. Tôn trọng và quan tâm đến cuộc sống cộng đồng.
  2. Cải thiện chất lượng cuộc sống của con người.
  3. Bảo vệ sức sống và tính đa dạng của Trái đất.
  4. Quản lý những nguồn tài nguyên không tái tạo được.
  5. Tôn trọng khả năng chịu đựng được của Trái đất.
  6. Thay đổi tập tục và thói quen cá nhân.
  7. Ðể cho các cộng đồng tự quản lý môi trường của mình.
  8. Tạo ra một khuôn mẫu quốc gia thống nhất, thuận lợi cho việc phát triển và bảo vệ.
  9. Xây dựng một khối liên minh toàn cầu.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.